Zásady ochrany osobných údajov

Skupina VELUX rešpektuje a chráni vaše súkromie. V nasledujúcom texte si môžete prečítať, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX opisuje, ako spracúvame údaje poskytované alebo zhromaždené našimi digitálnymi platformami, ktoré umožňujú návštevníkom využívať našu webovú stránku a služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti VELUX sú v súlade s nariadením o ochrane údajov EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 110/2019 Sb., zákon o spracúvaní osobných údajov. 

Spoločnosť VELUX Slovensko, spol. s r. o., so sídlom v Brne, Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, PSČ 619 00, IČO: 00532592, je zodpovedná za zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie vašich údajov. Spoločnosť VELUX A/S je registrovaná v Dánsku pod číslom 300003519 so sídlom na Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm, Dánsko.

1. Právny základ pre spracúvanie údajov

Keď spracúvame osobné údaje v súvislosti so zmluvou alebo potenciálnou zmluvou, ktorú sme s vami uzavreli, zákonným základom pre spracúvanie je plnenie našej zmluvy alebo podniknutie krokov na riešenie vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy. Ak je zákonným základom pre spracúvanie osobných údajov váš súhlas, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie, nemá to však vplyv na legitimitu spracúvania údajov spoločnosťou VELUX Slovensko, spol. s r. o., až do odvolania vášho súhlasu. Ak vaše osobné údaje sprístupníme orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, sprístupníme ich preto, lebo máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

Osobné údaje môžeme spracúvať aj vtedy, ak je to potrebné pre oprávnené záujmy spoločnosti VELUX Slovensko, spol. s r. o., s výnimkou situácií, keď nad týmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody.

 

2. Dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Tu sú hlavné kategórie údajov získavaných spoločnosťou VELUX Slovensko, spol. s r. o., a hlavné účely ich zhromažďovania:

2.1 Údaje sú súčasťou všeobecných obchodných činností spoločnosti VELUX

Zhromažďujeme osobné údaje o jednotlivcoch, zákazníkoch, zamestnancoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) a ostatných zainteresovaných subjektoch. Údaje môžu obsahovať meno osoby, kontaktné údaje a ďalšie informácie nevyhnutné na účely zamestnania alebo podnikania s vami alebo vašou organizáciou.

2.2 Pomoc v prípade otázok

Pokiaľ nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou alebo pomocou našich digitálnych platforiem, môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje vrátane svojho mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov. Tieto osobné údaje nám umožnia reagovať na žiadosti týkajúce sa výrobkov spoločnosti VELUX, prijať patričné opatrenia a poskytnúť cenovú ponuku pre výrobky VELUX alebo zabezpečiť opravu príslušného výrobku či predstaviť záruky spoločnosti VELUX. Informácie môžu byť sprístupnené spoločnosťou VELUX A/S alebo inými predajnými spoločnosťami VELUX príslušným nezávislým dodávateľom alebo predajcom, aby sme pomohli zákazníkom získať odpovede na ich otázky a zabezpečili príslušnú službu alebo poskytli cenovú ponuku.

2.3 Zákazníci a potenciálni zákazníci

Môžeme zhromažďovať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov vrátane mena, kontaktných údajov, platobných údajov a údajov o kreditnej karte, informácií o úvere a ďalších informácií, ktoré sú pre nás nevyhnutné na podnikanie s osobou alebo organizáciou. Informácie môžeme poskytnúť predajcom alebo nezávislým dodávateľom na spracovanie objednávky zákazníka vrátane zabezpečenia dodávok výrobkov VELUX zákazníkovi alebo zodpovedania otázok zákazníka.

2.4 Obchodné príležitosti

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a osobné údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách, sa budú využívať na zlepšenie nášho vnímania spotrebiteľa a vytváranie relevantnej komunikácie a ponúk vo všetkých kontaktných bodoch, ktoré môžete mať s nami a spoločnosťou VELUX Slovensko, spol. s r. o. Osobné údaje budú použité aj na vývoj výrobkov.

2.5 Marketingová komunikácia

S vaším súhlasom, pokiaľ sa takýto súhlas požaduje, môžeme použiť vaše osobné údaje na to, aby sme vás informovali o obchodných činnostiach, výrobkoch a službách.
Na účely komunikácie používame rôzne komunikačné kanály, ku ktorým ste nám dali súhlas.

Úkony, ktoré vykonávame, sú prispôsobené vášmu profilu a preferenciám, ktoré mapujeme, a zahŕňajú zasielanie prispôsobených marketingových ponúk radov výrobkov (ako sú okná a okenné doplnky) a služieb prostredníctvom e-mailu a personalizovaných reklám na webových stránkach spoločnosti VELUX Slovensko, spol. s r. o., a iných webových stránkach, ako aj v sociálnych médiách. Tieto osobné údaje odovzdávame chránené pomocou hesla alebo porovnateľných bezpečnostných opatrení reklamným partnerom na účely uvedené vyššie.

Osobné údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách využívame aj na lepšie porozumenie spotrebiteľom, aby sme s nimi mohli viesť relevantnú komunikáciu a ponúkať naše výrobky všetkými kanálmi, cez ktorého prichádzajú do styku so spoločnosťou VELUX Slovensko, spol. s r. o. Osobné údaje využívame aj pri vývoji výrobkov a služieb. V takom prípade zhromažďujeme osobné údaje návštevníkov alebo zákazníkov v rámci prieskumov.

Na účely uvedené vyššie vytvárame marketing na základe vašich kontaktných údajov, histórie prehliadania, informácií o predaji a predplatených službách, ako sú meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, história nákupov, jedinečné identifikátory, napríklad cookieID alebo deviceID, a sledovaná história prehliadania na základe týchto identifikátorov. Upozorňujeme, že tento zoznam nie je úplný, pretože môžeme použiť akékoľvek osobné údaje získané v súvislosti s vašou interakciou so spoločnosťou VELUX Slovensko, spol. s r. o., a jej webovými stránkami, mobilnými aplikáciami, výrobkami a službami.

Vykonávame prieskum trhov, prostredníctvom ktorého získavame informácie od rôznych cieľových skupín (napr. spotrebiteľov, montážnych firiem, predajcov, architektov, developerov), aby sme lepšie rozumeli rôznym trhom a ich potrebám a mohli sme poskytovať najlepšie služby a podporu. Prieskumy prebiehajú interne (jednoduché dotazníky, informácie) a v prípade zložitejších projektov sú zadávané profesionálnym prieskumným agentúram. Využívame celú škálu online aj offline metód. Osobné údaje potrebujeme na zasielanie informácií a pozvánok respondentom a na ich nevyhnutnú obchodnú segmentáciu.  

Ak nechcete, aby skupina VELUX využívala vaše osobné údaje týmto spôsobom alebo nechcete, aby vám boli zasielané ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z marketingovej komunikácie. Odkaz na odhlásenie môžete nájsť v dolnej časti našich komunikačných kanálov alebo nás môžete kontaktovať e-mailom či poštou. Ak sa rozhodnete odhlásiť z marketingovej komunikácie, vaše osobné údaje zmažeme v priebehu dvoch mesiacov, pokiaľ vaše osobné údaje nespracujeme na iné účely uvedené v častiach 2.1 až 2.10.


2.6 Prieskumy návštevníkov a zákazníkov

Môžeme zhromažďovať osobné údaje z digitálnych platforiem návštevníkov alebo zákazníkov v rámci prieskumov o našich službách a výrobkoch. Vaše osobné údaje poskytneme spoločnosti VELUX A/S, aby mohla spracovať príslušné prieskumy. Tieto informácie nebudú bez vášho súhlasu využívané na marketingovú komunikáciu.

2.7. Návštevníci

Ak chcete navštíviť náš showroom a rezervovať si stretnutie alebo sa zúčastniť dní otvorených dverí či výstav, ktoré z času na času organizujeme, zhromaždíme potrebné osobné údaje, ktoré budú zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo a adresu. Na základe týchto osobných údajov vás môžeme prijať a poskytnúť vám pomoc, ako je uvedené v časti 2.2.

2.8. Školenia pre partnerov

Organizujeme školenia pre rôzne skupiny obchodných partnerov a ich zamestnancov (napr. montážnikov, predajcov, architektov). Chceme ich tak predovšetkým pripraviť na inštaláciu, predaj a poradenstvo v oblasti výrobkov VELUX, posúdiť ich odbornosť a ohodnotiť nadobudnuté znalosti.
Školenie môže byť prezenčné alebo online. Bez požadovaných osobných údajov nie je možné uskutočniť školenie ani preveriť históriu školení účastníkov.

2.9. Akcie pre našich partnerov, športové akcie

Z času na čas organizujeme pre našich partnerov rôzne akcie (napr. športové akcie, konferencie, výstavy). V súvislosti s týmito akciami a správou požadovaných rezervácii spracúvame osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a v prípade potreby ich môžeme odovzdať tretím stranám podieľajúcim sa na organizácii (napr. eventovej agentúre, poisťovni, správcovi miesta konania športovej akcie).

Počas akcií sa môžu vyhotovovať fotografie a videá, ktoré môžeme zverejniť na komunitných stránkach, v časopisoch a na našich webových stránkach. Záznamy a fotografie, na ktorých je rozpoznateľne a jedinečne vyobrazený subjekt údajov, budú spracované v súlade s právnymi požiadavkami na použitie niečej podobizne.

2.10 Kampane

Organizujeme rozličné kampane pre najrôznejšie skupiny zákazníkov (napr. vernostné programy, cashback kampane). Bez potrebných osobných údajov nie je možné také kampane realizovať. Pred zapojením do týchto aktivít sa vyžaduje súhlas so zmluvnými podmienkami.

2.11 Potenciálni zamestnanci a dodávatelia

Ak osoba požiada o zamestnanie alebo uzavrie s nami zmluvu, môžeme zhromaždiť určité informácie, ako sú meno, kontaktné údaje, informácie o pracovnej histórii, diplomy o vzdelaní, príslušné záznamy o kontrole a informácie o odborných záujmoch. Tieto informácie môžeme získať priamo od vás, od konzultanta náboru, predchádzajúcich zamestnávateľov alebo z ďalších verejne dostupných odkazov a zdrojov. Tieto informácie slúžia na informovanie alebo pomoc pri rozhodovaní o potenciálnej ponuke zamestnania danej osobe alebo zamestnaní osoby na základe zmluvy.

Zásady ochrany osobných údajov pre nábor potenciálnych zamestnancov sú k dispozícii v kompletnom znení.

2.12 Dodržiavanie zákona

Máme právo zhromažďovať osobné údaje podľa požiadaviek alebo na základe zákonov. Osobné aj iné ako osobné údaje, ktoré zhromaždíme, sú považované za dôverné a nikdy nebudú predané ani prenajaté tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v častiach 2 a 4.

3. Ako skupina zhromažďuje vaše osobné údaje

Informácie, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme v okamihu, keď od nás požadujete výrobky, služby alebo informácie, zaregistrujete sa u nás, zúčastníte sa verejných fór alebo iných aktivít na našich digitálnych platformách, reagujete na prieskumy zákazníkov alebo s nami inak komunikujete. Informácie zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií.

3.1. Používanie súborov cookie

Informácie zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií, napríklad pomocou súborov cookie. To sa tyká našich webov a aplikácii, prípadne našich aplikácií na webových stránkach alebo platformách tretích strán. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré uchovávajú informácie v počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení príslušnej osoby. Subjekt, ktorý súbor cookie vloží do zariadenia, ho môže rozpoznať na webových stránkach, v zariadeniach alebo reláciách prehliadania. Súbory cookie slúžia na mnoho užitočných účelov. Umožňujú napríklad nám a tretím stranám sledovať, ktoré stránky a funkcie návštevníci používajú alebo koľko času trávia na stránkach, takže máme prehľad o najpoužívanejších sekciách našich webových stránok. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

3.2. Google Analytics

Naše webové stránky používajú nástroj Google Analytics, čo je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (Google). Služba Google Analytics analyzuje používanie webových stránok na základe súborov cookie. Údaje generované súborom cookie sa obvykle prenesú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa uchovávajú. Pokiaľ je však na webových stránkach aktivovaná anonymizácia IP, vašu IP adresu spoločnosť Google najprv skráti ešte na území členských štátov Európskej únie alebo iných strán podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v Spojených štátoch odošle úplná IP adresa, ktorá sa tam skráti. Na základe týchto informácií spoločnosť Google vyhodnotí vaše používanie webových stránok príslušného prevádzkovateľa, zostaví správy o webovej aktivite a prevádzkovateľovi webových stránok poskytne ďalšie služby súvisiace s používaním webových stránok a internetu. IP adresa poskytnutá ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. Uchovávanie súborov cookie môžete zakázať v nastavení prehliadača. V takom prípade však nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok. Okrem toho môžete spoločnosti Google zakázať zhromažďovanie údajov generovaných súbormi cookie, ktoré súvisia s vaším používaním webových stránok (vrátane IP adresy), ako aj spracúvanie údajov spoločnosťou Google pri stiahnutí a inštalácii doplnkového modulu prehliadača, ktorý je dostupný na odkaze http://tools.google.com/dlpage. 

3.3. HubSpot 

Na internetovú marketingovú činnosť typu rozosielania bulletinov používame HubSpot, čo je softvér vytvorený spoločnosťou HubSpot Inc., USA. Tento softvér sa používa v rámci inbound marketingu. Pomáha nám pri štatistických analýzach a vyhodnocovaní správania prihlásených používateľov, aby sme mohli lepšie koordinovať marketingovú stratégiu a optimalizovať poskytovaný obsah. Na to používame súbory cookie. Uchovávanie súborov cookie môžete kedykoľvek zakázať zodpovedajúcim nastavením prehliadača, pripadne môžete uchovávané súbory cookie odstrániť alebo odmietnuť používanie súborov cookie. Ak však súbory cookie zablokujete, potenciálne vám môžu byť odoprené niektoré služby na našich webových stránkach. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach spoločnosti HubSpot Inc. Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov nájdete na adresách http://www.hubspot.com/terms-of-service a http://www.hubspot.com/privacy-policy. Ak nechcete, aby boli informácie o vašej návšteve použité na uvedené účely, môžete kontaktovať aj nás. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky informácie, ktoré zhromažďujeme.

3.4. Iné

Webové formuláre na našich webových stránkach, e-mailové schránky, z ktorých nás možno kontaktovať v prípade sťažností, ponúk, poradenstva a pod.

3.5. Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky (napr. Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Upozorňujeme, že iné webové stránky ani ich obsah neschvaľujeme. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov na každej navštívenej webovej stránke.

4. Sprístupnenie údajov iným spoločnostiam

Naša spoločnosť je súčasťou skupiny VELUX, ktorá pôsobí celosvetovo.

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť interne v rámci skupiny VELUX, ale len v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý vaše osobné údaje spracúvame. Všetky subjekty v skupine VELUX uzavreli dohodu o spracúvaní údajov medzi spoločnosťami, ktorá zabezpečuje, že pri spracúvaní osobných údajov sa všetci riadia rovnakými postupmi, čím sa zaisťuje rovnaká úroveň bezpečnosti v celej skupine.

Vaše údaje môžeme sprístupniť aj vybraným tretím stranám, ktoré patria do kategórií príjemcov uvedených nižšie:

 • Obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, s ktorými spolupracujeme, napríklad dodávateľské a zákaznícke služby, podpora webových stránok a hostiteľské služby.
 • Poskytovatelia technológií, napríklad analytické technológie, technológie sledovania, technológie cielenia a opätovného cielenia a poskytovatelia vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich platforiem.
 • Inzerenti a reklamné siete, ktoré potrebujú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám vám a iným osobám, pokiaľ ste na to udelili súhlas.
 • Stránky sociálnych sietí, pokiaľ sa to vyžaduje pri spracúvaní a pokiaľ ste udelili súhlas.
 • Iné tretie strany, a to na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich zákazníkov, ochranu našich práv a majetku, dodržiavanie právnych postupov alebo v iných prípadoch, pokiaľ sa v dobrej viere domnievame, že zverejnenie vyžaduje zákon. 
 • Spoločnosti alebo tretie strany v rámci skupiny VELUX, ktoré prevádzkujú digitálne platformy a nástroje v mene našej spoločnosti na poskytovanie služieb súvisiacich s našou činnosťou (napr. vernostné programy, cashback kampane, lotérie, školenia) alebo umožňujúcich vzájomný kontakt.
 • Tretie strany, ktoré v mene našej spoločnosti vyhotovujú fotografie a videá napríklad s výhercami lotérii, darcami, účastníkmi školení a na akciách.

Tieto spoločnosti môžu používať vaše osobné údaje len na účely stanovené našou spoločnosťou alebo vyžadované zákonom.

Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch v Európskej únii.

Keď spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb, uzatvárame zmluvu so spracovateľom údajov tykajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia služieb nesmú používať vaše osobné údaje na iné účely než tie, ktoré požadujeme my alebo ktoré vyžaduje zákon.

Príjemcovia mimo EÚ: Pri použití alebo zverejnení osobných údajov prenesených z Európskej únie používame štandardnú zmluvnú doložku schválenú Európskou komisiou a využívame ďalšie postupy podľa práva Európskej únie, zabezpečujúce základné rovnocenné záruky, alebo získame váš súhlas. 

5. Vaša kontrola a možnosti voľby
Dávame vám možnosť kontroly a výberu osobných údajov pre zhromažďovanie, používanie a sprístupnenie. V súlade s miestnymi zákonmi máte nasledujúce možnosti:

 • Môžete meniť svoje rozhodnutie vo veci predplatného, odberu spravodajského bulletinu a upozornení.
 • Môžete sa rozhodnúť, či chcete dostávať marketingové informácie o výrobkoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
 • Môžete si vybrať, či máme právo sprístupniť vaše osobné údaje iným spoločnostiam na marketingovú komunikáciu o našich výrobkoch a službách.
 • Môžete si vybrať, či chcete byť oslovení cielenou reklamou z mnohých reklamných sietí, či chcete byť súčasťou výmeny údajov, marketingovej analýzy a služieb ďalších poskytovateľov.
 • Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, opraviť nepresné alebo neúplné údaje a za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré o vás máme, z našich záznamov (osobné práva). Môžete nám taktiež zakázať používať vaše osobné údaje.
 • Môžete kontrolovať svoje osobné údaje a požiadať o prístup k nim prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom alebo pomocou pokynov uvedených v oznámeniach, ktoré vám boli zaslané. Majte na pamäti, že ak nám nepovolíte zhromažďovať osobné údaje, je pravdepodobné, že nebudeme schopní vám ponúknuť všetky výrobky a služby, a niektoré z nich nebudú môcť vziať do úvahy vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky tykajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré spracúvame alebo uchovávame, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom: info.cz@velux.com, tel. 531 015 506.

V nadväznosti na vašu požiadavku o uplatnenie ktoréhokoľvek z týchto práv budeme reagovať na vašu žiadosť do jedného mesiaca. Vyhradzujeme si však právo rozšíriť toto obdobie o dva mesiace. Ak rozšírime obdobie našej reakcie, budeme vás informovať do jedného mesiaca od vašej žiadosti.

6. Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich informácií sú pre nás nesmierne dôležité. Naša skupina zaviedla technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu informácií pred neoprávneným prístupom, zverejnením, používaním a úpravami. Príležitostne preskúmavame svoje bezpečnostné postupy, aby sme posúdili vhodnosť technológie a metód.
Majte na pamäti, že napriek našej maximálnej snahe nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé ani nepreniknuteľné. Vaše osobné údaje uchováme počas obdobia potrebného na naplnenie cieľov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ sa nevyžaduje alebo nie je zákonom povolené dlhšie obdobie uchovávania. Oznámenie budeme pravidelne upravovať tak, aby bolo vždy aktuálne.

7. Zmeny v oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX

Príležitostne môžeme toto oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX zmeniť tak, aby vyhovovalo najnovším technológiám, odvetviam, regulačným požiadavkám alebo iným účelom. Vo všetkých takých prípadoch uvedieme najnovšiu verziu na našich digitálnych platformách. Budeme vás pravidelne informovať o oznámení o ochrane osobných údajov. Ak si to budú vyžadovať platné zákony, požiadame o váš súhlas.

8. Komentáre a otázky

Ak máte komentár alebo otázku vo veci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov spoločnosti VELUX, kontaktujte nás, prosím, na adrese info.cz@velux.com alebo telefonicky na 531 015 506. 

Môžete podať sťažnosť na spôsob, akým sme spracovali vaše osobné údaje. Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov. V prípade sťažnosti uveďte meno a kontaktné údaje sťažovateľa a odošlite ju na adresu info.cz@velux.com. Vašu sťažnosť prešetríme a odpovieme na ňu v rámci jedného mesiaca. Ak sa domnievate, že sme nedokázali uspokojivo vyriešiť vašu sťažnosť, môžete sa ďalej sťažovať na Úrade na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 665 111 
E-mail: posta@uoou.cz
https://www.uoou.cz/

9. Kontaktné údaje

Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť VELUX Slovensko, spol. s r. o.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 15.11.2021.