Právna doložka

Tieto webové stránky vytvorila spoločnosť VELUX A/S so sídlom v Dánsku na adrese Breeltevej 18, DK-2970 Hørsholm, ktorá ich zároveň vlastní a spravuje a je registrovaná podľa dánskych zákonov. Účelom týchto stránok je poskytovanie informácií o spoločnosti VELUX a jej výrobkoch a službách. 

Materiály v tomto obchode 

Pri vstupe na tieto webové stránky a ich prezeraní a pri používaní tu obsiahnutých materiálov (vrátane sťahovania softvéru) náležite chráňte svoje zariadenie pred vírusmi a zaistite, aby používané súbory nenarušovali a nepoškodzovali činnosť vášho počítača (okrem iného sa snažte zaistiť, aby bol siahnutý softvér kompatibilný s vaším softvérom). Aj keď sa všetkými silami snažíme zaistiť, aby boli materiály obsiahnuté na týchto stránkach úplné, presné a aktuálne, nevydávame k nim žiadnu záruku ani vyhlásenie. Preto by ste nemali ani konať, ani sa zdržať konania na základe týchto materiálov, ale mali by ste sa obrátiť na miestnych zástupcov spoločnosti VELUX, ktorí vám poskytnú požadovaný materiál a pomoc. Materiály sú majetkom spoločnosti VELUX alebo iných spoločností. Rozmnožovanie alebo používanie všetkých materiálov alebo ich častí v akejkoľvek forme je povolené len na osobné nekomerčné účely. Neudeľujeme licenciu na reprodukciu ani použitie materiálov na iné účely, než je bežné prehliadanie webových stránok. 

Ak budete rozmnožovať časti materiálov na osobné nekomerčné účely, musíte v každej kópii uviesť webové stránky spoločnosti VELUX ako zdroj, a to uvedením odkazu na tieto stránky (www.velux.com) a oznámenia o autorských právach © 2005 VELUX Group. Na text, fotografie, filmy, kresby, grafiku, zvuky, údaje atď. sa môžu vzťahovať autorské práva a sú buď vlastníctvom spoločnosti VELUX, alebo ich spoločnosť VELUX používa na základe licencie. Ochranné známky a servisné značky vrátane log, sloganov atď. sú registrované alebo neregistrované značky používané v rámci licencie spoločnosťou VELUX. Na zobrazené výrobky a opísané výrobné metódy sa môžu vzťahovať ďalšie práva duševného vlastníctva vrátane patentov a patentových prihlášok, ktoré spoločnosť VELUX používa na základe licencie. Na používanie týchto práv duševného vlastníctva sa neposkytuje žiadna licencia a spoločnosť VELUX vás upozorňuje, že pozorne sleduje a okamžite stíha (vrátane trestného stíhania) akékoľvek porušenie svojich práv duševného vlastníctva. 

Materiály poskytované na týchto webových stránkach: Spoločnosť VELUX prostredníctvom týchto stránok zhromažďuje iné ako osobné informácie o návštevníkoch s cieľom aktualizovať a vylepšovať stránky, aby pre vás bolo ich používanie príjemné a aby ste na nich mali k dispozícii čo najrelevantnejšie materiály. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že ich návštevník poskytol dobrovoľne. Tieto údaje zahŕňajú vaše meno, adresu, telefónne a faxové číslo a vašu e-mailovú adresu a budú použité len na účely, na ktoré boli predložené, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s niečím iným. Osobné aj iné ako osobné údaje zhromažďované spoločnosťou VELUX sa považujú za dôverné a nebudú sa predávať, prenajímať ani inak sprístupňovať tretím stranám. Všetky materiály, ktoré spoločnosť VELUX získa prostredníctvom týchto stránok, sa považujú za materiál, ktorý nemá dôverný charakter a je nechránený. Spoločnosť VELUX môže svoje materiály, vrátane nápadov na nové výrobky či výrobných metód a know-how spojeného s takým materiálom, bez obmedzenia reprodukovať, používať, upravovať a prevádzať na iné subjekty. 

Odkazy na iné webové stránky: Ak použijete odkaz uvedený na týchto webových stránkach na prístup na iné webové stránky, opustíte tieto webové stránky. Webové stránky, na ktoré vstúpite, nie sú závislé od týchto webových stránok a ich obsah je mimo kontroly spoločnosti VELUX. Poskytnutie odkazu na týchto webových stránkach nepredstavuje žiadnu záruku ani vyhlásenie týkajúce sa materiálov na webových stránkach, ktoré navštívite. Spoločnosť VELUX výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame straty vyplývajúce z prístupu na tieto webové stránky alebo prehliadania týchto webových stránok či použitia materiálov na nich obsiahnutých bez ohľadu na dôvod takej straty a bez ohľadu na to, či spoločnosť VELUX predpokladala alebo mala predpokladať takú stratu (alebo jej riziko) tým, že takýto odkaz zo svojich webových stránok neodstránila. Odkazy na tieto webové stránky: Ak je odkaz na tieto webové stránky uvedený na iných webových stránkach, spoločnosť VELUX taký odkaz ani materiály obsiahnuté na týchto iných webových stránkach neschválila ani nepovolila (pokiaľ nie je výslovne uvedené inak) a nie je s takýmito inými webovými stránkami ani s ich vlastníkom spojená. Ďalšie právne upozornenia na týchto webových stránkach: Na návštevu určitých oblastí týchto webových stránok sa môžu vzťahovať špecifické právne upozornenia dopĺňajúce toto všeobecné právne upozornenie. Toto všeobecné právne upozornenie nie je obmedzené ani upravené žiadnym špecifickým právnym upozornením. © 2001, 2008 VELUX Group.